Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Nagaz24.pl

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. W niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. "Sprzedawca" - "Nagaz Stefanowski" Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, Al. 1 Maja 47, 90-740 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 28315, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-18-81-261, REGON 471424198,
  2. "Sklep" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://nagaz24.pl oraz jej podstronach.
  3. "Klient" – każda osoba składająca zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;
  4. "Użytkownik" – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta za pośrednictwem którego może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie
  5. "Konsument" - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. "Konto" - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  7. "Polityka prywatności" – polityka prywatności Sklepu dostępna pod adresem https://nagaz24.pl/polityka-prywatnosci/;
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów (zarówno Konsumentów, jak i przedsiębiorców), polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 2

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.

§ 3

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest:
  1. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta lub
  2. bez rejestracji ("zakupy bez logowania").
 2. Założenie Konta w Sklepie lub dokonanie zakupów w Sklepie bez logowania są równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Użytkownika / Klienta. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika / Klienta nie jest obowiązkowa, ale jest warunkiem założenia Konta oraz dokonania zakupów w Sklepie.

§ 4

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, o ile obowiązek ich doliczenia do ceny wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego (w szczególności podatek VAT).
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami w Sklepie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych rabatów stałym Klientom. W takim przypadku przyznany danemu Klientowi rabat może zostać mu zakomunikowany przez Sprzedawcę telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem sms lub poprzez komunikat widoczny na Koncie danego Klienta.
 7. W przypadku zamówień składanych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej Klient może ponieść dodatkowo inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia należności celnych, których wysokość zależna jest od lokalnych regulacji obowiązujących w państwie przywozu produktów objętych danym zamówieniem.

§ 5

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego;
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się https://nagaz24.pl/polityka-cookies/ .)
  4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 6

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. W formularzu należy podać: login (adres e-mail) i hasło do Konta, imię, nazwisko, kraj i adres dostawy, numer telefonu, a w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także NIP oraz nazwę i adres firmy do zamieszczania na fakturze VAT. Dane podane w formularzu muszą być prawdziwe i aktualne. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Sprzedawca wysyła następnie do osoby chcącej założyć Konto e-maila zawierającego link aktywacyjny i z tą chwilą (o ile e-mail jest możliwy do odczytania przez osobę chcącą założyć Konto) następuje zawarcie umowy o prowadzenie Konta. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Użytkownik dokona aktywacji Konta z użyciem linku aktywacyjnego.
 5. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu linku aktywacyjnego.

§ 8

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 9

Sprzedawca zwraca uwagę, że każdy Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu, zmiany formuły jego funkcjonowania lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem na adres rezygnacja@nagaz24.pl. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta, umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Zawarcie umowy sprzedaży.

§ 12

 1. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie.
 2. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.

 § 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony "do koszyka". Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do Koszyka klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie klient chce zamówić, należy wybrać opcję "Przejdź do zamówienia". Klient dokonuje wówczas wyboru czy chce się zalogować (jeśli ma już Konto w Sklepie), czy założyć Konto, czy też dokonać zakupów bez logowania.W wyświetlonych rubrykach, po wcześniejszym wyborze opcji "Przejdź do zamówienia" i wybraniu formy zakupów (z logowaniem do Konta czy bez) niezbędne jest wybranie kraju dostawy, wybranie jednego z udostępnionych przez Sklep sposobów dostawy, dokonanie wyboru jednego z udostępnionych przez Sklep sposobów płatności oraz podanie danych niezbędnych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury. Koszty związane z realizacją zapłaty ponosi Klient. Przed przejściem do kolejnego etapu zamówienia konieczne jest ponadto dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany form płatności oraz dostawy towarów, co nie będzie dotyczyć umów zawartych przed dokonaniem odpowiedniej zmiany.
 4. Następnie, poprzez wybór opcji "Podsumowanie zamówienia" należy przejść do kolejnego etapu złożenia zamówienia i sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić je poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę". Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę" jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany na stronę właściwego, zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. W przypadku zakupów bez logowania do Konta Sprzedawca umożliwia Klientowi szybie założenie Konta po dokonanych zakupach.
 6. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu:
  1. Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenia warunków zawartej umowy;
  2. Sprzedawca poinformuje Klienta o statusie realizacji zamówienia wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefoniczny,
  3. Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.

IV. Płatności

§14

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupione w Sklepie towary:
  1. na zasadzie przedpłaty - przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę;
  2. na zasadzie przedpłaty -poprzez płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem zewnętrznych serwisów udostępnionych przez Sprzedawcę i na zasadach wynikających z regulaminów tych serwisów;
  3. za pobraniem, przy odbiorze zamówienia,
  4. gotówką lub kartą płatniczą, w przypadku odbioru osobistego.
 2. Dostępne dla danego zamówienia sposoby zapłaty i ewentualne związane z tym dodatkowe koszty:
  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;
  2. mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposoby dostawy towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia stałym, prowadzącym działalność gospodarczą, Klientom możliwości płatności za towary zakupione w Sklepie przelewem, z odroczonym terminem płatności. Zasady ww. płatności, w tym w szczególności limity udzielonego przez Sprzedawcę kredytu kupieckiego, będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi Klientami i widoczne  na Koncie danego Klienta.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji przedpłaty za zakupione towary Sprzedawca oczekiwać będzie na dokonanie przez Klienta płatności przez okres 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Po tym czasie Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji płatności za pobraniem, przy odbiorze towaru, a następnie odmowie przez Klienta odbioru towaru lub dokonania za niego zapłaty, Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ponowną wysyłką towaru.

V. Sposoby dostawy towarów

§15

 1. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Udostępniane przez Sprzedawcę sposoby dostawy zakupionych w Sklepie towarów i koszty wysyłki komunikowane są na podstronie Sklepu "Koszty dostawy", dostępnej pod adresem https://nagaz24.pl/koszt-dostawy/
 3. Dostawa zakupionych towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że oferta sprzedaży danego towaru stanowi inaczej. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia wartości zamówienia, powyżej której koszty jego dostawy do Klienta będą pokrywane przez Sprzedawcę lub przeprowadzenia akcji promocyjnej, przewidującej darmową wysyłkę towaru po spełnieniu przez Klienta wskazanych przez Sprzedawcę warunków.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość przyznania stałym Klientom Sklepu możliwości zakupu towarów bez ponoszenia kosztów ich wysyłki. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie możliwość darmowej wysyłki towarów będzie widoczna również na Koncie danego Klienta.
 5. Dostępne dla danego zamówienia sposoby dostawy i związane z tym koszty:
  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;
  2. mogą zależeć od kraju i adresu dostawy, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także rodzaju i ilości zamawianego przez Klienta towaru.

VI. Realizacja zamówienia i wysyłka.

§ 16

 1. Czas wysyłki zamówienia do Klienta obejmuje czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili jego przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 2. O ile informacja prezentowana w Sklepie przy danym towarze nie stanowi inaczej, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
  1. w przypadku wyboru opcji przedpłaty- niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży;
  3. w przypadku odbioru osobistego - niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, w szczególności z powodu braku dostępności danego towaru w magazynie lub błędnej informacji o dostępności danego towaru w magazynie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 493-495.
 4. Czas wysyłki zamówienia do Klienta jest zróżnicowany dla poszczególnych towarów w Sklepie. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient zostaje poinformowany o czasie wysyłki poszczególnych towarów. Informacja podana w widoku szczegółowym każdego dostępnego w Sklepie towaru, oznaczona jako "czas wysyłki", stanowi najbardziej prawdopodobny czas od momentu zamówienia towaru do momentu jego wysłania przez Sprzedawcę.
 5.  W przypadku wyboru przez Klienta opcji "odbiór osobisty" czas wysyłki oznacza najbardziej prawdopodobny czas, w jakim dany towar będzie mógł zostać odebrany przez Klienta osobiście.
 6.  W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie wysyłki, zamówienie będzie zrealizowane w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie wysyłki. Możliwa jest również wysyłka poszczególnych części zamówienia oddzielnie, na zasadach ustalonych indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem.
 7.  Na termin dostawy zamówienia do Klienta składa się czas wysyłki oraz czas doręczania zamówienia przez wybranego przez Klienta przewoźnika. Najbardziej prawdopodobny czas doręczania zamówień przez poszczególnych przewoźników Sprzedawca komunikuje tutaj https://nowy.nagaz24.pl/koszt-dostawy/

VII. Anulowanie zamówienia.

§ 17

 1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie Klient ma prawo anulować zamówienie do chwili skompletowania przez Sprzedawcę zakupionego przez klienta towaru.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest:
  1. poprzez kliknięcie przez Klienta w link zamieszczony w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie;
  2. w przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie - w sposób opisany w punkcie a lub poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.
 3. Postanowienie powyższego punktu nie znajduje zastosowania, gdy zapłata za dane zamówienie nastąpiła w formie przedpłaty. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Aktualny stan zamówienia klient może sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie w zakładce Moje konto/w realizacji. Tam będzie znajdowała się również informacja o skompletowaniu zamówienia.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

§ 18

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://nagaz24.pl/uploaded/odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@nagaz24.pl).

 § 19

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 § 20

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IX. Reklamacje.

 § 21

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje można składać osobiście lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 a lub mailem na adres e-mail: sklep@nagaz24.pl, a także telefonicznie pod numerem telefonu: 42 638 05 09.
 4. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, ewentualnie również telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

X. Postanowienia końcowe.

§ 22

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście. 

§ 23

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Regulamin obowiązuje od 15.05.2019 r.

Rozumiem Nasza strona internetowa gromadzi dane o Twojej aktywności wykorzystując pliki cookies (pol.: ciasteczka). Pozwalają nam one rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji; Cookies służą nam również do tworzenia statystyk oglądalności naszej strony internetowej i pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszej strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim. Twoja dalsza nawigacja i brak blokady plików cookies w używanej przez Ciebie przeglądarce oznaczać będzie Twoją zgodę na gromadzenie przez nas ww. informacji. W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć, wysyłając nam e-mail lub usuwając cookies ze swojej historii przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, kliknij tutaj : Polityka Cookies.
 

Zgłoś błąd

 

⚠ Zgłoś błąd